Yasser Arafat International Airport, Gaza, Palestine (GZA, LVGZ)