Guangzhou MR Air Base, Guanghua, China (LHK, ZHGH)