Fort Yukon Airport, Fort Yukon, United States (FYU, PFYU)