Dolna Mitropoliya Air Base, Dolna Mitropoliya, Bulgaria (N, LBPL)