Balkhash Airport, Balkhash, Kazakhstan (BXH, UAAH)